REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG - Gabinet Kosmetyczny Warszawa - BEZPIECZNA KOSMETYKA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

§1  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) określa zasady świadczenia
  i korzystania z usług gabinetu kosmetycznego Bezpieczna Kosmetyka ul. Dzielna 60 01-029 Warszawa zwanego dalej Gabinetem.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Usługach lub Zabiegach, rozumie się przez to wszystkie usługi lub zabiegi świadczone przez pracowników Gabinetu na rzecz klientów w jego siedzibie.
 3. Klientem Gabinetu może być każda osoba pełnoletnia, osoba niepełnoletnia powyżej 13 roku życia posiadająca zgodę swojego prawnego opiekuna lub osoba niepełnoletnia poniżej 13 roku życia przebywająca w Gabinecie pod opieką swojego prawnego opiekuna lub osoby przez niego wyznaczonej.
 4. Skorzystanie z dowolnej Usługi jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

§2 UMAWIANIE WIZYT

 1. Klient ma możliwość wcześniejszego umówienia wizyty poprzez portal Moment.pl, telefonicznie lub mailowo.
 2. Zasady umawiania wizyt przez Moment.pl określa Regulamin korzystania z portalu Moment.pl, dostępny na stronie www.moment.pl/regulamin.
 3. Gabinet zastrzega sobie prawo pobierania zadatku przy rezerwacji wybranych Usług, zwłaszcza w przypadku klientów, którzy co najmniej 3 razy nie stawili się wcześniej na wizycie w umówionym terminie, lub 3 razy odwołali wizytę co najmniej 60 min przed wyznaczonym terminem.
 4. O zadatku i jego kwocie klient zostanie poinformowany przed umówieniem wizyty.
 5. Gabinet zastrzega sobie prawo do odmowy umówienia wizyty i odmowy wykonania Usługi w przypadku klientów, którzy co najmniej 3 razy nie stawili się wcześniej na wizycie w umówionym terminie, lub 3 razy odwołali wizytę co najmniej 60 min przed wyznaczonym terminem.
 6. Klient, który nie wpłacił zadatku, może odwołać umówioną wizytę najpóźniej na 24 godziny przed jej terminem. Nieodwołanie wizyty lub odwołanie jej później niż na 24 godziny przed jej terminem będzie traktowane jak niestawienie się na wizycie w umówionym terminie.
 7. Klient, który wpłacił zadatek, może odwołać umówioną wizytę najpóźniej na 24 godzin przed jej terminem i odzyskać kwotę wpłaconego zadatku. Nieodwołanie wizyty lub odwołanie jej później niż na 24godzin przed jej terminem skutkuje zatrzymaniem zadatku przez Gabinet. Nieodwołanie wizyty lub odwołanie jej później niż na 24 godziny przed jej terminem będzie traktowane jak niestawienie się na wizycie w umówionym terminie.
 8. Na umówioną wizytę należy przyjść punktualnie.
 9. W przypadku spóźnienia klienta Gabinet zastrzega sobie prawo skrócenia czasu trwania Usługi, o czym klient zostanie poinformowany przed przystąpieniem do jej wykonania. Za skróconą Usługę obowiązuje pełna odpłatność.
 10. W przypadku spóźnienia klienta Gabinet zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Usługi, jeśli osiągnięcie pożądanego przez klienta efektu nie będzie możliwe
  w skróconym czasie. W tym przypadku Gabinet zachowa ewentualny zadatek wpłacony wcześniej przez klienta.
 11. Jeżeli Gabinet odwoła umówioną wizytę, a został wpłacony zadatek, zostanie on zwrócony klientowi.
 12. Jeżeli wykonanie Usługi opóźni się z winy Salonu, Usługa nie zostanie skrócona.

§3 KWALIFIKACJA DO ZABIEGU

 1. W trosce o bezpieczeństwo klientów przed przystąpieniem do zabiegu pracownik przeprowadza wywiad, który ma na celu ustalić, czy nie istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegu.
 2. Klient zobowiązuje się do udzielenia pracownikowi odpowiedzi zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za powikłania pozabiegowe lub działania niepożądane stosowanych preparatów, jesżeli nastąpią w konsekwencji zatajenia informacji o stanie zdrowia przez klienta.
 4. Gabinet zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Zabiegu, jeśli pracownik przeprowadzający wywiad stwierdzi istnienie przeciwwskazań do jego wykonania.

§4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych klientów jest Gabinet Bezpieczna Kosmetyka ul. Dzielna 60 01-029 Warszawa.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe klientów w celu realizacji umów (wykonania Usług) lub za zgoda przesyła informacje marketingowe.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania każdej umowy, a po jego zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
 6. Dane osobowe klienta mogą podlegać profilowaniu. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§5 STANDARDY HIGIENICZNE

 1. Gabinet ściśle przestrzega wymogów sanitarnych Sanepidu w zakresie utrzymania porządku i obowiązku dezynfekcji powierzchni.
 2. Stanowiska przeznaczone dla klientów są dezynfekowane po każdej wizycie.
 3. Pracownicy Gabinetu podczas wykonywania zabiegów używają rękawieczek jednorazowych, a jeżeli zabieg tego wymaga również maseczek jrdnorazowych.
 4. Narzędzia używane w Zabiegach są jednorazowe, narzędzia wielorazowe poddawane sterylizacji w autoklawie, który gabinet posiada na wyposażeniu.
 5. Do sterylizacji, dezynfekcji i czyszczenia używane są wyłącznie środki dopuszczone do stosowania w salonach beauty.

§6 PŁATNOŚCI

 1. Klient ma możliwość płatności za Usługi w salonie gotówką, przelewem, kartą, Blikiem, bonem prezentowym zakupionym w Gabinecie lub przy pomocy płatności online Moment Pay.
 2. Zadatek należy uiścić przy pomocy płatności online Moment Pay.
 3. Zasady płatności Moment Pay określone są w regulaminie korzystania z portalu Moment.pl na stronie www.moment.pl/regulamin.
 1. Cennik Usług dostępny jest w Gabinecie i na stronie www.bezpiecznakosmetyka.pl.
 2. Gabinet zastrzega sobie prawo do dowolnego przyznawania rabatów.
 3. Gabinet zastrzega sobie prawo do organizowania promocji, których zasady określone będą we właściwych regulaminach promocji.
 4. Rabaty i promocje nie łączą się, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej.

§7 BONY I KARNETY

 1. Gabinet prowadzi sprzedaż bonów i karnetów, do realizacji których obowiązuje regulamin dostępny na stronie www.bezpiecznakosmetyka.pl
 2. Karnety uprawniają do odbycia wizyty w gabinecie w określonym na karnecie czasie.
 3. Bony są bonami kwotowymi na okaziciela, które mogą służyć jako środek płatniczy w Gabinecie.
 4. Karnety i bony nie podlegają wymianie na gotówkę.
 5. W przypadku płatności bonem nie wydaje się reszty. Kwotę pozostałą na bonie powyżej 700 zł można wykorzystać na kolejny zabieg.
 6. Jeżeli klient chce wykorzystać bon kwotowy do zakupu usługi o wartości większej, niż kwota wskazana na bonie, różnicę w cenie może dopłacić gotówką lub kartą.
 7. Zabieg umówiony w ramach karnetu, na którym klient nie pojawi się bez wcześniejszego odwołania rezerwacji, lub odwołanie nastąpi później niż 12 godzin przed umówionym terminem przepada i zostaje odliczony od liczby zabiegów na karnecie. Pozostałe zabiegi w ramach karnetu wciąż mogą zostać wykorzystane.
 8. Karnety nie mogą zostać przekazane innej osobie.
 9. Bony na okaziciela mogą zostać przekazane innej osobie.

§8 REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji Usługi. Powinien to zrobić w ciągu 5 dni od jej wykonania lub wystąpienia powikłań wywołanych Zabiegiem.
 2. Klient ma prawo żądać zwrotu całości lub części kosztów Usługi albo wykonania nieodpłatnych poprawek.
 3. Reklamację należy złożyć na piśmie drogą mailową, osobiście w Gabinecie lub listem poleconym.
 4. Gabinet ma 14 dni kalendarzowych na rozpatrzenie reklamacji.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Gabinet spełni żądania klienta.
 6. W przypadku odpowiedzi odmownej, klient ma prawo odwołać się od tej decyzji w ciągu 14 dni kalendarzowych. Na rozpatrzenie odwołania Gabinet ma 14 dni kalendarzowych.
 7. Klient nie ma prawa odmówić zapłaty za wykonaną Usługę.
 8. Salon nie ponosi odpowiedzialności za powikłania, które wystąpią po poprawnie przeprowadzonym Zabiegu, poprzedzonym poprawnie przeprowadzonym wywiadem, w którym nie stwierdzono przeciwwskazań do wykonania Zabiegu.
 9. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za powikłania powstałe w wyniku nieprzestrzegania zaleceń pozabiegowych.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient ma prawo wglądu do Regulaminu, Cennika Usług i certyfikatów poświadczających umiejętności pracowników Gabinetu.
 2. W przypadku kwestii spornych nieuwzględnionych w Regulaminie zobowiązuje się do podjęcia próby polubownego ich rozwiązania.
 3. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w mediach społecznościowych Salonu i na jego stronie internetowej, co najmniej 14 dni kalendarzowych przed terminem, w którym zmiany zaczną obowiązywać.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01 2023
https://bezpiecznakosmetyka.pl/wp-content/uploads/2020/08/tlo-1.jpg

Bezpieczeństwo zabiegów to dla nas absolutny priorytet! Nie oszczędzamy na Twoim zdrowiu.

Adres
ul. Dzielna 60
01-029 Warszawa
Napisz do nas
kontakt@bezpiecznakosmetyka.pl
Zadzwoń do nas
725 900 700
22 636 02 42

Bezpieczeństwo zabiegów to dla nas absolutny priorytet! Nie oszczędzamy na Twoim zdrowiu.

Adres
ul. Dzielna 60
01-029 Warszawa
Napisz do nas
kontakt@bezpiecznakosmetyka.pl
Zadzwoń do nas
725 900 700
22 636 02 42
Salon Kosmetyczny Warszawa
Twoje bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo zabiegów to dla nas absolutny priorytet! Nie oszczędzamy na Twoim zdrowiu. Postaw na 100% bezpieczeństwa – wybierz gabinet kosmetyczny Bezpieczna Kosmetyka Warszawa!

Zespół z pasją

Salon kosmetyczny Bezpieczna Kosmetyka to spełnione marzenie połączenia pracy z pasją. Dokładamy wszelkich starań by z naszego gabinetu wszyscy wychodzili zadowoleni, odprężeni i zachwyceni swoim wyglądem.

Copyright © 2022 | Bezpieczna Kosmetyka | Obsługa witryny